ЗА НАС

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА УСЛУГА
„ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ”
(НАП на ПБВ)

Потребителската асоциация има национално представителство и е регистрирана на 21.09.2010 г.
Асоциацията има 3 основни цели:

  1. Защита на здравето, безопасността и икономическите интереси на потребителите на услугата питейно-битово водоснабдяване чрез опазване от нарушаване и възстановяване на нарушени права;
  2. Привеждане на правоотношенията, свързани с ползването на услугата питейно-битово водоснабдяване в съответствие със световните и европейски стандарти, както и усъвършенстване на нормативната уредба, уреждаща правата на потребителите на услугата;
  3. Опазванена околната среда и чистотата на водите.

Средствата за постигане на тези цели са:

  1. Юридическа помощ и посредничество;
  2. Представителство и защита на потребителите пред държавни и обществени органи, във форуми и други формати на участие;
  3. Обществен контрол върху разходването на обществените ресурси за предоставяне на услугата питейно-битово водоснабдяване.

Основните дейности са свързани с:

  • Обучение – общо (по потребителски въпроси) и специализирано (в сферата на законодателството, отнасящо се до услугата питейно-битово водоснабдяване);
  • Информационно осигуряване – публикуване на ключова информация, отнасяща се до услугата питейно-битово водоснабдяване, вкл. европейските стандарти;
  • Международно сътрудничество и работа в партньорство със сходни потребителски организации в страни от ЕС и извън него.


Удостоверение № 007 от 07.12.2010 г., София

Устав на Националната асоциация на потребителите на обществената услуга "Питейно-битово водоснабдяване"

Правилник на Националната асоциация на потребителите на обществената услуга "Питейно-битово водоснабдяване"
Иван Груйкин

Юрий Иванов

Мариета Цветкова

 

    Copyright © 2010 | Изграден от Sliven.NET  webmaster