ДКЕВР

Държавното регулиране на дейностите в енергетиката и във водоснабдителните и канализационните услуги се осъществява от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Комисията е независим специализиран колегиален орган и се състои от 13 членове, в т.ч. председател и двама заместник-председатели, от които единият е със стаж в енергетиката, а другият – във водоснабдяването и канализацията.
Държавната комисия за енергийно регулиране е създадена с Постановление 181 на Министерския съвет на Република България от 10/09/1999 г. на основание чл. 11 ал. 2 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност (ЗЕЕЕ). Със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр.18 от 22.02.2005 г., ЗРВКУ) е изменен Закона за енергетиката(обн., ДВ, бр.107 от 9.12.2003 г., ЗЕ) и комисията е трансформирана в Държавна комисия за енергийно и водно регулиране.

Устройствен правилник на ДКЕВР

Структура на ДКЕВРАнгел Семерджиев
Председател на ДКЕВР


Физик със специализация по геофизика. Завършил е физическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", където защитава и дисертация в областта на търсенето на нефт и газ. Дипломиран финансов мениджър в нефтената и газова индустрия от университета в Тексас. Специализира в областта на петролното и минерално право в Шотландия, енергийно регулиране в Центъра за изследване на компаниите в обществения сектор в университета във Флорида, САЩ и привличане на инвестиции в нефтената и газовата индустрия в Канадския институт за развитие на петролната индустрия и Университета на Албърта и Калгари.
Има дългогодишен стаж в научната сфера и взема активно участие в изследователски проекти за изучаване на нефто-газови находища и подготовката на първия и втория лицензионни търгове за търсене, разработка и добив на нефт и газ в Р. България. Притежава голям ръководен и административен опит от Комитета по геология и минералните ресурси към МС и Министерството на енергетиката и енергийните ресурси. През 2000 г. е избран за член на ДКЕР, а през 2004 г. за председател на Регионалната асоциация на енергийните регулаторни органи на страните от Централна и Източна Европа и ОНД (ERRA). В края на 2006 г. става изпълнителен директор на Булгартрансгаз ЕАД. С решенение на МС от 25.09.2009г. е назначен за председател на ДКЕВР. Отговаря за цялостната дейност на комисията. Владее английски и руски език.

Приемно време: четвъртък 14:30-16:30 ч.
Приемът се осъществява след предварително записване в понеделник на тел. 02/988 87 30.
Валентин Кирчев
Заместник - председател на ДКЕВР


Инженер. Завършил със златна значка ВТУ гр. Русе, специалност "Електроснабдяване и електрообзавеждане". Защитил е дисертация за доктор по електрически мрежи и системи, доцент в ТУ Пловдив. Заемал е различни ръководни административни длъжности в научната сфера. Член е на специализирания научен съвет по "Електротехника" към ВАК. Участва в български и чужди професионални организации и сдружения. Автор е на редица учебници и публикации в областта на електроенергетиката. Притежава дългогодишен опит като ръководител в енергийния отрасъл, бил е председател на съвета на директорите на "Топлофикация Пловдив" ЕАД и "Електроразпределение Пловдив" ЕАД. До назначаването му за зам. председател на ДКЕВР е директоро на дирекция "Електроенергетика". Наблюдава и отговаря за дейността на комисията в сектор "Енергетика".

Приемно време: четвъртък 14:30-16:30 ч.
Приемът се осъществява след предварително записване в понеделник на тел. 02/988 87 30.
Люцкан Далакчиев
Заместник - председател на ДКЕВР


Специалист по топлоенергетика, ОВ, ВиК, ХВО, пневмотранспорт. Има висше образование, магистър – машинен инженер, завършил е ВМЕИ – София. Бил е народен представител в 39-то Народно събрание, член на комисията по "Енергетика". Занимавал се е с проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, ремонт и наладки на енергетично и ВиК оборудване, измервателна техника за топла и студена вода в частите: МТ,ОВ,ВиК, ХВО – пречистване на водата и климатична техника. Бил е инвеститор на обекти- части ВиК, ОВ, Водоподготовка , Пречиствателна станция. Упражнявал е проектантски надзор по части ОВ, ВиК, химическа водочистка на водата, пречиствателни съоръжения за вода, чисти помещения. Владее руски и ползва френски език. Наблюдава и отговаря за дейността на комисията в сектор "В и К".

Приемно време: четвъртък 14:30-16:30 ч.
Приемът се осъществява след предварително записване в понеделник на тел. 02/988 87 30.
Анжела Тонева
Член на ДКЕВР


Икономист, с магистърска степен от Университета за национално и световно стопанство, гр. София. След дългогодишна професионална експертиза в областта на финансово-счетоводното управление на търговски дружества и финансовия контрол, през месец януари 2001 г. започва работа в Държавната комисия за енергийно регулиране. Първоначално е назначена като експерт, а от месец януари 2002 г. до избирането й за член на комисията е директор на дирекция, специализирана последователно за подпомагане на работата на комисията във връзка с регулирането на цените на електрическата и топлинна енергия, природния газ, икономическите анализи и работата с потребителите. Преминала е допълнително обучение по Програма за партньорство, организирана от Американската национална асоциация на регулаторните комисии по ценообразуване на енергийни продукти и услуги. Работила е по международните проекти за институционална подкрепа и помощ във връзка с изграждането и укрепването на енергийния регулатор в България, включително по подготовка на Енергийна стратегия, Закон за енергетиката, Наредби за регулиране на цените и всички задължителни указания на регулаторната комисия във връзка с ценообразуването и регулирането на дейностите от всички сектори. Участвала е в проекти за обмяна на опит със страните членки на Регионалната асоциация на енергийните регулаторни органи на страните от централна и източна Европа (ERRA), Дания, Португалия. Ползва английски език.
Димитър Гривеков
Член на ДКЕВР


Завършил е висше образование в ЛТУ гр. София. Защитил е дисертация за доктор по икономика и се хабилитира като ст.н.с. II ст. в НС на ИИ на БАН. Специализира във Финансово-икономически институт гр. Москва. Преподавал е в УНСС и е бил хонорован доцент в ЛТУ гр. София. Бил е директор на НИИ по цените към КЦ при МС, заместник-председател и председател на Националната комисия по цените към МС. Бил е председател на СД на "Нефтохим" и член на Надзорния съвет на "Росбулнефт". Автор на редица учебници и публикации в областта на икономиката и ценооборазуването. Участвал е в разработването на нормативни и поднормативни актове по ценообразуване в енергетиката и водния сектор. Наблюдава и отговаря за дейността на комисията в икономическата сфера.
Исмет Саралийски
Член на ДКЕВР


Строителен инженер по хидротехническо строителство. Завършил е ВИАС–София, специалност ХТС. Работил е като групов технически ръководител и зам. директор в строителни предприятия. Ръководил е изграждането на язовир, пречиствателни станции и километри ВиК-проводи. Бил е кмет на община и народен представител в 39-то Народно събрание на Р. България. Ползва руски, турски и английски език. Наблюдава и отговаря за дейността на комисията в сектор "В и К".
Кирил Козаров
Член на ДКЕВР


Специалист по В и К. Дипломиран инженер. Завършил е ВИАС – София. Има дългогодишен стаж във водния сектор. Работил е като Ръководител управление за териториално развитие, строителство и водоснабдяване на община Созопол и последователно като Началник инвеститорски контрол и управител във "Водоснабдяване и канализация" – гр. Бургас. Притежава управленски опит в областната администрация – областен управител на гр. Бургас. Наблюдава и отговаря за дейността на комисията в сектор "В и К".
Марин Маринов
Член на ДКЕВР


Специалист по "В и К". Дипломиран инженер. Завършил е УАСГ – София, притежава следдипломна квалификация от УНСС. Има дългогодишен стаж като ръководител във водния сектор. Работил е като директор в БКС "Илинден" и БКС "Люлин", бил е управител във "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – София. Наблюдава и отговаря за дейността на комисията в сектор "В и К".
Марияна Жекова
Член на ДКЕВР


Юрист. Завършила е Софийски университет "Св. Климент Охридски". Има дългогодишен опит като юрисконсулт в областта на енергетиката и военно промишления комплекс. Работила е в "Енергопроект", "Електроразпределение Столично" АД, "Лазери и оптични технологии" ЕАД и др. Наблюдава и отговаря за дейността на комисията в юридическата сфера.
Миладин Лазаров
Член на ДКЕВР


Машинен инженер, специалист по диагностика и енергийна ефективност на водоснабдителни, термохидравлични и енергопреобразуващи системи, проверка и калибриране на средства за измерване на хидравлични величини. Има дългогодишен опит като преподавател по хидравлични елементи, машини и системи. Доцент и доктор е по научната специалност "Хидравлични и пневматични машини и съоръжения". Научен секретар е на Специализирания научен съвет към Висшата атестационна комисия по "Енергийни технологии и машини". Ползва английски и руски език. Наблюдава и отговаря за дейността на комисията в сектор "В и К".
Орфей Малчев
Член на ДКЕВР


Специалист по Хиромелиоративно строителство. Дипломиран строителен инженер. Завършил е ВИАС–София. Има дългогодишен опит в проектирането на пречиствателни станции и съоръжения. Участвал е в изграждането и експлоатацията на язовири. Заемал е ръководни длъжности в ИСО "Агрокомплект"–Либия, "GTI–Мerloni projetti"–Italia, "Водпроект" ЕАД - Сирия и "Хидрострой" АД. Притежава управленски стаж в държавната администрация - МРРБ – Нач. отдел ФАР – Трансгранични проекти и МОСВ – Директор на дирекция "Води". Ползва английски и италиански език. Наблюдава и отговаря за дейността на комисията в сектор "В и К".
Пламен Денчев
Член на ДКЕВР


Електроинженер. Завършил ВТУ гр. Русе. Специализира в Университета Джорджтаун, САЩ и Техническия университет в Кьолн, Германия. Бил е член на УС на Българската браншова камара на енергетиците и Председател на Българската асоциация за енергийна политика. Народен представител в 36-то и 37-то Народно събрание, където е бил Председател на парламентарната комисия по Енергетика и енергийни ресурси. Има дългогодишен стаж в енергийния сектор. Работил е като ръководител на предприятие в НЕК, изпълнителен директор на "Електроразпределение Г. Оряховица" ЕАД, Зам. председател на УС в "Е.ОН България Мрежи" АД. Наблюдава и отговаря за дейността на комисията в сектор "Електроенергетика".
Тома Гьорчев
Член на ДКЕВР


Машинен инженер. Завършил е Техническия Университет – София, специалност "Топлоенергетика и ядрена енергетика". Има богат опит в областта на енергетиката- работил е в ТЕЦ–София, в "Енергопроект" и Министерство на енергетиката, в което последователно е заемал длъжностите експерт, главен експерт, н-к отдел и н-к управление. Бил е председател на СД на "Топлофикация Казанлък". Има специализации по съвременно топлоснабдяване в Дания, по енергийна ефективност в Япония, и по енергийно регулиране в САЩ. Ползва английски и руски език. Наблюдава и отговаря за дейността на комисията в сектор "Топлоенергетика".


Втори петгодишен план 2009-2013 г.

Първи бизнес план

Наредби В и К услуги

Тарифи

Други

Списък на В и К операторите

Цени

Годишни отчетни доклади

Анализи

 

    Copyright © 2010 | Изграден от Sliven.NET  webmaster